Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise eesmärk ARNOs 
ARNO – haridusteenuste haldamise infosüsteem kohalikule omavalitsusele. Süsteemi eesmärk on aidata haridusteenuste pakkumise eest vastutavaid isikuid otsuste tegemisel ja teenuste igapäevasel juhtimisel, lihtsustada andmete edastamist riigile (Eesti Hariduse Infosüsteem - EHIS) ning muuta teenuste pakkumist kodanikele läbipaistvamaks.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 
Isikuandmete töötlemine ARNOs toimub kohalikule omavalitsusele seadusega antud kohustuse täitmiseks või isiku nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul lapsevanema algatus (taotlus, avaldus, teatis või muu pöördumine), kuid aluseks võib olla ka kohaliku omavalitsuse kohustus. Lapsevanema või isiku enda algatuse või osaluseta töötleb Arno isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette (vt ka viimane punkt õigusaktide loeteluga).


Kui andmeid soovitakse kasutada täiendavalt ka muudel eesmärkidel, kui on otseselt vajalik (näiteks soovitakse lapse nime avaldada kooli kodulehel), siis selle kohta küsitakse eraldi nõusolekut andmete esitamise ajal.

Andmeallikad ARNOs on järgmised:

  • Isiku enda või eeskostja poolt esitatud andmed
  • Rahvastikuregister
  • Ametniku töö käigus tekkinud andmed (menetlemine)
  • Haridusasutuse poolt sisestatud andmed


Enda ja oma laste kohta kogutavaid andmeid näeb iga kasutaja sisselogimisel ARNOsse.

Andmekogu dokumentatsioon ja põhimäärused 
Andmekogu on registreeritud Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemis (RIHA) ning liidestatud X-teega. RIHA kaudu on vabalt kättesaadav süsteemi tehniline kirjeldus ja andmekoosseis.

Iga kohalik omavalitsus koostab täiendavalt oma ARNO põhimääruse, kus on ära kirjeldatud, milliseid andmeid süsteemis töödeldakse. Samuti on igal omavalitsusel määrused haridusteenuste pakkumiseks alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse valdkonnas ning kehtestatud toetuste andmise tingimused.

Viited riiklikele seadustele on toodud allpool, kohaliku omavalitsuse reeglid leiab kas omavalitsuse koduleheküljelt või oma ARNOst..
Isikuandmete õigsus 
Andmete õigsuse eest vastutab ARNOs andmete edastaja ning vea ilmnemisel parandatakse see esimesel võimalusel. Kui märkad oma andmetes viga, siis anna sellest teada oma kohalikule omavalitsusele. Kontaktid võib leida ARNOst või ka omavalitsuse koduleheküljelt.
Isikuandmete töötlemise läbipaistvus: juurdepääs, säilitamine, kustutamine 
Juurdepääs. Süsteemi saab kasutada vaid isikukoodi tasandil tuvastatud isik (ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või pangalingi kaudu). Juurdepääs andmetele on rollipõhine ja vastavalt ülesannetele on andmete nägemine kas piiratud, lubatud vaid vaatamine või lubatud nii vaatamine kui muutmine.

Oma ja oma eestkostetava andmeid näeb iga kasutaja ARNOs pärast autentimist. Haridusasutuse esindaja ja toitlustaja näeb vaid oma asutuse ja oma asutusega seotud isikute andmeid sel määral, kui see on vajalik ülesannete täitmiseks (vastavalt õigusaktidele). Kohaliku omavalitsuse ametnik näeb kõiki andmeid.

Säilitamine ja kustutamine. Isikuandmeid säilitatakse ARNOs kuni üks aasta haridusteenuste osutamise või kohustuse lõppemisest arvates (olenevalt sellest, kumb on hilisem), misjärel need kustutatakse infosüsteemist. Pikema aja vältel säilitatakse infosüsteemis raamatupidamise alusdokumendid (7 aastat).

ARNO andmekogul on õiguslik tähendus ja seetõttu ei ole kasutaja soovil võimalik süsteemist kõiki tema andmeid alati kustutada. Kustutada saab andmeid, mis on antud vabatahtlikkuse alusel (st nende kogumine ei tulene õigusaktidest) ja kohalikul omavalitsusel või koolil ei ole isiku ees kohustusi või kehtivaid lepinguid (andmed ei ole enam vajalikud eesmärgi täitmiseks).

Andmete kustutamine ja varukoopiad: kehtib põhimõte, et varukoopia on tervik ja üksikuid muudatusi andmetes ei tehta. Varukoopia ainus kasutus on taastamine ja seda tehakse olukorras, kus päris andmestikuga on midagi juhtunud. Sel puhul tuleb uuesti teha kõik toimingud, mis tehti süsteemis pärast viimase varukoopia loomist. Andmed kustuvad varukoopiatest ajapikku ise läbi uuendamise.
Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus 
Isikuandmetele pääsevad ligi vaid isikukoodi tasandil autenditud ja vastavas õigustes kasutajad. Süsteemi tegevusi logitakse, et tuvastada lubatavaid ja lubamatuid andmete poole pöördumisi või pöörduskatseid, nende täpset aega ja lähtekohta.

Pöördumisstandard on HTML5 üle HTTPS (kasutaja ekraanipildile vajalikud andmed liiguvad üle avaliku interneti krüpteeritult). Infosüsteem turvaklass on vastavalt ISKE rakendamisjunendile K1T1S2, turbeaste keskmine.
Info ja küsimused 
Haridusteenuste, isikuandmete töötlemise ja oma andmete õigsusega seotud küsimustes pöörduda julgelt oma kohaliku omavalitsuse haridusosakonda (kontaktid omavalitsuse koduleheküljel ja ARNOs). Pöörduda saab ka läbi ARNO esitades vastavasisulise teatise.
Õigusaktid 

Mis uut Omadused Liidestumine Hinnakiri Abi Kasutajad Privaatsuspoliitika